Servicevoorwaarden

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Florador is een vennootschap naar Spaans recht SL met maatschappelijke zetel op het adres Carrer Sardenya 229, Atico, Barcelona. Deze voorwaarden regelen de relatie tussen Florador en kopers. Hij zal geen uitzonderingen op deze voorwaarden toestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florador.

2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

Door Florador uitgebrachte offertes binden Florador niet. De overeenkomst besluit dat vanaf het moment dat Florador de bestelling van de koper uitdrukkelijk aanvaardt, Florador zich het recht voorbehoudt de bestelling van een koper te weigeren, in het bijzonder in het geval dat de koper de rekening van een eerdere bestelling niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, of meer in het algemeen, de solvabiliteit van de koper verdacht is.

3. PRIJS

De prijzen in de aanbesteding van Florador zijn gebaseerd op actuele marktprijzen, exclusief btw. Tenzij anders overeengekomen, zijn de invoerrechten, andere belastingen, vergoedingen voor kwaliteitscontrole en/of plantenonderzoek, de kosten van laden en lossen, verpakking, transport, verzekering bij de prijs inbegrepen. Florador behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen aan veranderingen in marktprijzen. Als de prijs verandert na het plaatsen van een bestelling, dan noteert Florador de prijsverhoging aan de koper. Deze heeft 2 dagen de tijd om de bestelling te bevestigen of te annuleren. Prijzen worden vermeld in euro’s, tenzij een andere valuta is aangegeven op de factuur.

4. VERZENDING & SNELHEDEN

Levertijden zijn slechts indicatief en daarom niet bindend voor Florador. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract of de verplichtingen van de koper opschorten.

5. OVERMACHT, OVERMACHT EN ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

Florador kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen, wanneer deze niet-nakoming veroorzaakt wordt door overmacht of overmacht. De volgende gebeurtenissen worden specifiek als gevallen van overmacht of overmacht beschouwd: oproer; oorlog; staking; natuurramp; epidemie; wegproblemen; maatregelen van de autoriteiten; en meer in het algemeen, alle gevallen buiten de redelijke controle van Florador.

Indien door omstandigheden buiten de wil van Florador de nakoming van haar verplichtingen niet kan doorgaan of eenvoudig verzwaard of bemoeilijkt wordt, verbinden Florador en de koper zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen om de contractuele voorwaarden dienovereenkomstig binnen redelijke termijnen aan te passen met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien een dergelijke overeenkomst niet binnen redelijke termijnen wordt bereikt, kan elke Partij het Contract beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd is.

6. KWALITEIT

De door Florador geleverde producten voldoen aan de kwaliteitsnormen voor sierteeltproducten. Als er specifieke fytosanitaire eisen zijn, moet de koper Florador hiervan op de hoogte stellen bij de bestelling. De verpakking is gemaakt volgens de gebruiken van de bloemen- en plantenhandel.

7. VERVOER

Tenzij anders overeengekomen zijn transportkosten voor rekening van Florador. De koper draagt alleen de risico’s verbonden aan het transport. In geen geval kan Florador aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan tijdens het transport, zelfs indien dit door haar georganiseerd werd voor rekening van de koper.

8. VRAGEN

In geval van leveringsfouten, defecten in de geleverde producten of claims met betrekking tot facturering, moeten claims worden ingediend vanaf de vaststelling van de fout/fout en tot twee dagen na levering van producten of ontvangst van de betwiste factuur. Klachten kunnen per fax, e-mail of telefoon worden ingediend. Als de claim telefonisch wordt ingediend, moet dit schriftelijk worden bevestigd binnen 8 dagen na levering van de producten. De koper moet deze gebreken ook vermelden op de vervoersdocumenten. Het verstrijken van deze termijnen leidt tot stilzwijgende aanvaarding door de koper van de geleverde goederen en betwist de factuur daarom niet. Reclames moeten duidelijk en nauwkeurig zijn en Florador behoudt zich het recht voor de juistheid ervan te onderzoeken en/of de geleverde producten terug te vorderen. Deze producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggebracht. Krachtens artikel 8 van deze voorwaarden draagt de koper alle risico’s verbonden aan het transport en kan de daaruit voortvloeiende schade dus geen voorwerp zijn van klachten aan Florador. Claims met betrekking tot een deel van de levering leiden niet tot afwijzing van de gehele zending.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Florador is enkel aansprakelijk bij nalatigheid of grove fout van haarzelf of van haar vertegenwoordigers of agenten. Florador is niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan geleverde goederen of diensten, verlies van gebruik, winstderving, productieverlies, verlies van klanten of andere.

Tenzij anders vermeld, zijn de door Florador geleverde producten enkel voor decoratiedoeleinden en kunnen ze niet geconsumeerd worden. Florador is niet verantwoordelijk voor schade door verkeerd gebruik van deze producten.

Florador kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor problemen die zich voordoen als gevolg van de groei of bloei van de geleverde producten of een allergische reactie op deze producten.

In ieder geval kan Florador slechts aansprakelijk gesteld worden tot de waarde van de factuur uitgeschreven voor de door haar geleverde producten die haar aansprakelijkheid doen ontstaan.

10. FACTURERING EN BETALINGEN

De geleverde producten worden naar keuze van Florador in rekening gebracht: netto onder rembours of door overschrijving op een door Florador aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De koper mag de betaling van de factuur uitstellen of het bedrag verminderen wegens klachten over de geleverde producten. Ontvangst van de factuur geldt als volledige rechtsvordering door het verstrijken van de termijnen. Elke op haar vervaldag onbetaalde factuur zal bijgevolg maandelijks een intrest van 1,5% opbrengen tot op de datum van volledige betaling, naast een boetebeding overeengekomen op 15% van de factuur, met een minimum van € 75, en onverminderd het recht van Florador om bijkomende schadevergoedingen te vorderen.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde producten blijven eigendom van Florador tot volledige betaling van facturen, in hoofdsom, rente en kosten. Indien de koper de geleverde goederen heeft doorverkocht voor de volledige betaling van de facturen met betrekking tot deze producten, wordt het krediet dat uit deze doorverkoop voortvloeit automatisch overgedragen aan Florador.

12. DIVERSEN

De mogelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Elke clausule zal worden geïnterpreteerd, indien van toepassing, voor Florador. Het contract, de onderhandeling, de gevolgen en de consequenties ervan zijn onderworpen aan Belgisch recht en alle geschillen in verband hiermee vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, handelend in de Franse taal.